Allmänna pensionssystemet

AP-fondernas uppdrag är att förvalta pensionskapital inom det allmänna pensionssystemet för dagens och morgondagens pensionärer.

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. AP-fonderna (AP1, AP2, AP3, AP4 och AP6 förvaltar buffertkapitalet i inkomstpensionssystemet. Sjunde AP-fonden (AP7) förvaltar kapital i premiepensionssystemet.

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem där årets inbetalda pensionsavgifter från de förvärvsarbetande används för att betala ut pensioner till samma års pensionärer. Premiepensionen är den delen av den allmänna pensionen som man själv kan påverka genom val av placering. Varje månad betalar arbetsgivaren in 18,5 procent av den anställdes pensionsgrundande inkomst till inkomstpensionen (16 procentenheter) och premiepensionen (2,5 procentenheter).

Härutöver tillkommer Tjänstepension eller Avtalspension, som den anställde har via sin arbetsgivare, ofta enligt kollektivavtal, samt frivillig  pension, privat pensionssparande som tecknas frivilligt.