Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna samverkar i arbetet med miljö och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. Rådets uppdrag är att verka för att bolag hanterar, utifrån den verksamhet de bedriver, relevanta hållbarhetsaspekter, att de har ändamålsenliga riktlinjer samt att de har styr- och uppföljningssystem som möjliggör att verksamheten bedrivs på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Det gör Etikrådet såväl genom att driva och delta i förebyggande initiativ, som genom att verka för en positiv förändring i ett antal bolag som kopplas till kränkningar av internationella konventioner avseende miljö och mänskliga rättigheter. Etikrådet består av en ordinarie representant från varje fond.