Om allmänna pensionssystemet

Pyramid

Pyramid

Pyramid

Allmänna pensionssystemet

Det allmänna pensionssystemet består av Inkomstpension och Premiepension. Inkomst- och premiepensionen är helt fristående från statsbudgeten och finansieringen är kopplad till de inbetalningar som arbetsgivaren gör varje månad som en del av den anställdes pensionsinkomst.

Garantipension

Som ett grundskydd för personer som har rätt till pension men som inte har haft en tillräcklig inkomst, finns Garantipension, som finansieras över statsbudgeten och är fristående från inkomst- och premiepensionssystemet.

Tjänstepension, avtalspension och frivillig pension

Härutöver tillkommer Tjänstepension eller Avtalspension, som den anställde har via sin arbetsgivare, ofta enligt kollektivavtal, samt Frivillig pension, privat pensionssparande som tecknas frivilligt.

Inkomstpension

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem där årets inbetalda pensionsavgifter från de förvärvsarbetande används för att betala ut pensioner till samma års pensionärer. Premiepensionen är den delen av den allmänna pensionen som man själv kan påverka genom val av placering. Varje månad betalar arbetsgivaren in 18,5 procent av den anställdes pensionsgrundande inkomst till inkomstpensionen (16 procentenheter) och premiepensionen (2,5 procentenheter).

Läs mer om det svenska pensionssystemet på: www.pensionsmyndigheten.se/SaFungerarPensionen.html